ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MATTZ B.V. TE BARNEVELD

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Mattz B.V., gevestigd te Barneveld, hierna te noemen Mattz B.V., aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Mattz B.V. haar algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Mattz B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Mattz B.V. of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3.1 Mattz B.V. is een groothandel dat werkt volgens het Cash en Carry Concept.
Bij het afhalen van de goederen zal de vordering welke ontstaat op opdrachtgever contant/per pin voldaan dienen te worden.
3.2 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Mattz B.V. door haar schriftelijke bevestiging.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Mattz B.V. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Latere prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Mattz B.V. binden de laatste niet, voor zover ze door Mattz B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Meer- en minderwerk.
6.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden opgedragen en komt van voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A;1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.2 Door Mattz B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
7.1 Mattz B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen of feiten veroorzaakt of voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zoals:
a: Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b: Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c: Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemisch dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de geleverde goeden zijn aangebracht en/of geleverd;
g: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h: Enige andere van buitenaf komende oorzaak;
7.2 Mattz B.V. is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk/eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Mattz B.V. of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opdragen werk(en).
7.3 Mattz B.V. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 8 Vervoer.
Zoals vermeld in lid 1 van artikel 3 werkt Mattz via het Cash en Carry concept.
De verzending geschiedt op de wijze als door Mattz B.V. aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Mattz B.V. hanteert vervoer/transportkosten ter dekking van verpakkingskosten, verzekeringen en al hetgeen wat kostprijsverhogend wordt opgelegd door de overheid.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.
9.1 Zolang Mattz B.V. geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Mattz B.V..
9.2 Mattz B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
9.4 Koper kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
9.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 12.4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
9.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 12.4 en 12.5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
9.7 Het is de gesubrogeerde derden, het in art. 12.4 en 12.5 niet toegestaan, de artikelen voor commerciële doeleinden te gebruiken. De gesubrogeerde derde geldt enkel als betalende derde. Mattz B.V. kent geen enkele verbintenis met de gesubrogeerde derden.

Artikel 10 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Mattz B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Mattz B.V. B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mattz B.V. B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Mattz B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om, of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 11 Leverantie.
Mattz B.V. B.V. levert enkel aan branche gerelateerde ondernemingen in de detailhandel. Mattz B.V. levert niet of alleen met schriftelijke toestemming van Mattz B.V. aan de detailhandel welke enkel haar producten verkoopt via een webshop of multimedia kanaal.
Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen:
a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Mattz B.V. komt vast te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Garantie/reclame
Mattz B.V. verstrekt geen garantie op verkochte artikelen. Reclamaties worden, met uitzondering van transportschades, niet in behandeling genomen.

Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding.
13.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
13.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Mattz B.V. in geval van wanprestatie het recht hebben de prestaties die zij ten gevolge van de overeenkomst dient te verrichten op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
13.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Mattz B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen vorderingen, die Mattz B.V. op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14 Betaling.
14.1 Betaling geschiedt op basis van vooruitbetaling of contante betaling bij afhalen/levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.2 Mattz B.V. is gerechtigd indien het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een cumulatieve rente te berekenen van 1,25% per maand. Gerekend vanaf de datum van de factuur.
14.3 Mattz B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau te vorderen.
14.4 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Artikel 15 Geschillen.
Op alle transacties van Mattz B.V. is het Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Mattz B.V. aanhangig worden gemaakt.

Start typing and press Enter to search