NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MATTZ B.V. TE BARNEVELD


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Mattz B.V., gevestigd te Barneveld, hierna te noemen Mattz B.V., aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Mattz B.V. haar algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Mattz B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Mattz B.V. of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3.1 Mattz B.V. is een groothandel dat werkt volgens het Cash en Carry Concept. Bij het afhalen van de goederen zal de vordering welke ontstaat op opdrachtgever contant/per pin voldaan dienen te worden.
3.2 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Mattz B.V. door haar schriftelijke bevestiging.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Mattz B.V. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Latere prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Mattz B.V. binden de laatste niet, voor zover ze door Mattz B.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Meer- en minderwerk.
6.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden opgedragen en komt van voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A;1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.2 Door Mattz B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
7.1 Mattz B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen of feiten veroorzaakt of voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zoals:
a: Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b: Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c: Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemisch dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de geleverde goeden zijn aangebracht en/of geleverd;
g: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h: Enige andere van buitenaf komende oorzaak;
7.2 Mattz B.V. is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk/eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Mattz B.V. of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opdragen werk(en).
7.3 Mattz B.V. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.
8.1 Zolang Mattz B.V. geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Mattz B.V..
8.2 Mattz B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.4 Koper kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
8.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 12.4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
8.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 12.4 en 12.5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten. 8.7 Het is de gesubrogeerde derden, het in art. 12.4 en 12.5 niet toegestaan, de artikelen voor commerciële doeleinden te gebruiken. De gesubrogeerde derde geldt enkel als betalende derde. Mattz B.V. kent geen enkele verbintenis met de gesubrogeerde derden.

Artikel 9 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Mattz B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Mattz B.V. B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mattz B.V. B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Mattz B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om, of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 10 Leverantie.
Mattz B.V. handelt enkel met branche gerelateerde ondernemingen in de detailhandel. Mattz B.V. handelt niet of alleen met schriftelijke toestemming van Mattz B.V. aan de detailhandel welke enkel haar producten verkoopt via een webshop of multimedia kanaal. Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen: a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zal vinden; b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken; c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Mattz B.V. komt vast te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 Garantie/reclame
Mattz B.V. verstrekt geen garantie op verkochte artikelen. Reclamaties worden, met uitzondering van transportschades, niet in behandeling genomen.

Artikel 12 Wanprestatie en ontbinding.
12.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
12.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Mattz B.V. in geval van wanprestatie het recht hebben de prestaties die zij ten gevolge van de overeenkomst dient te verrichten op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
12.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Mattz B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen vorderingen, die Mattz B.V. op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 13 Betaling.
13.1 Betaling geschiedt op basis van vooruitbetaling of contante betaling bij afhalen/levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13.2 Mattz B.V. is gerechtigd indien het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een cumulatieve rente te berekenen van 1,25% per maand. Gerekend vanaf de datum van de factuur.
13.3 Mattz B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau te vorderen.
13.4 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

Artikel 14 Geschillen. Op alle transacties van Mattz B.V. is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Mattz B.V. aanhangig worden gemaakt.

EN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MATTZ B.V. IN BARNEVELD

 

Article 1 Applicability of these terms and conditions.
1.1 These terms and conditions apply to all offers and all contracts entered into by Mattz B.V., established in Barneveld, hereinafter referred to as Mattz B.V.
1.2 An assignment or order from a buyer is considered acceptance of Mattz B.V.’s general terms and conditions. Provisions deviating from these terms and conditions are only binding if agreed in writing.

Article 2 Offers.
All offers and quotations are without obligation unless explicitly stated otherwise. Verbal offers from Mattz B.V. or its subordinates are not binding unless confirmed by Mattz B.V. in writing.

Article 3 Contract.
3.1 Mattz B.V. is a wholesaler that operates according to the Cash and Carry Concept.
The buyer must pay the amount due in cash or by card when collecting the goods.
3.2 The contract for the purchase and sale of goods and the execution of work will first become binding on Mattz B.V. after written confirmation from Mattz B.V.
3.3 Information regarding the offered items, such as properties, sizes, colour, etc., as well as information in catalogues, images, etc. provided by Mattz B.V. is not binding and is provided in good faith.
3.4 The risk of mistakes and/or inaccuracies for orders and assignments not confirmed in writing lies entirely with the buyer.

Article 4 Prices.
All contracts are concluded based on the prices applicable at the time of conclusion. Subsequent price increases will be passed on to the other party.

Article 5 Agreements.
Mattz B.V. is not bound by agreements or contracts with subordinate members of its staff unless it has confirmed them in writing. In this context, all employees not authorised to conclude agreements are to be regarded as subordinate personnel.

Article 6 Work variations.
6.1 The work only includes that which has been agreed in writing between the parties. Additional or less work before or during the execution of the work activities must be dictated in writing and is eligible for settlement. The applicability of article 7A;1646 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.
6.2 Costs incurred by Mattz B.V. through no fault of its own can be charged to the buyer.

Article 7 Liability.
7.1 Mattz B.V. is not liable for conduct or offences which are caused by or the responsibility of the buyer, including:
a: Force majeure as further described in these terms and conditions;
b: Acts or negligence by the buyer, its subordinates or other parties employed by or on its behalf;
c: Negligence of the buyer in the maintenance of the delivered goods;
d: Damage to the delivered goods as a result of external mechanical, chemical or biological influences;
e: Normal wear and tear on the delivered goods as a result of daily use;
f: Extreme humidity conditions in the room where the goods supplied have been installed and/or delivered; g: Discoloration of the delivered goods as a result of exposure to light; h: Any other external cause.
7.2 Mattz B.V. is only liable to the extent that its insurance covers the damages—up to a maximum of the invoice value—for damage to the work, accessories, materials or equipment, as well as to the work/property of the buyer and/or third parties, insofar as this has arisen due to gross negligence by Mattz B.V. or those employed by Mattz B.V. to execute the work assigned.
7.3 Mattz B.V. will, in principle, not be obliged to compensate a buyer for the business and/or consequential damage, depending on the nature of the claim.

Article 8 Retention of title.
8.1 Until Mattz B.V. has received full payment of a contract between the parties concerning the execution of work or the purchase/sale, the delivered goods will remain the property of Mattz B.V.
8.2 Mattz B.V. has the right to reclaim these goods and to take possession of them if the negligent buyer does not fulfil its obligations, liquidates, applies for or has been granted a moratorium on payments, is declared bankrupt or if its goods are seized.
8.3 The buyer is prohibited from disposing of the sold and delivered goods until the invoice has been paid.
8.4 The buyer can come to an agreement with a third party allowing the third party pay the purchase price for the buyer and be subrogated in the seller’s claim. In the event of payment by a third party subrogated in the buyer’s claim, the retention of title will not lapse.
8.5 By subrogation as referred to in paragraph 12.4, the seller delivers to the subrogated third party the retention of title of the goods for which the third party has paid the purchase price. From the time of subrogation, the buyer keeps the described goods for the subrogated third party.
8.6 Subrogation in the claim by and transfer of the retained ownership to a third party as referred to in paragraphs 12.4 and 12.5 does not affect the fact that the buyer can hold the seller accountable if the seller fails in any way to comply with the agreements concluded between them.
8.7 The subrogated third parties, in art. 12.4 and 12.5, are not allowed to use the articles for commercial purposes. The subrogated third party is only a paying third party. Mattz B.V. has no relationship whatsoever with the subrogated third parties.

Article 9 Force majeure.
Extraordinary circumstances, such as storm damage and other natural disasters, obstructions by third parties, transport obstructions in general, total or partial strikes, riots, war or threat of war both in this country and the country of origin of the materials, exclusions, loss or damage to goods during transport to Mattz BV or the buyer, non or late delivery of goods by suppliers of Mattz B.V., export and import bans, full or partial mobilisation, obstructive measures by any government, fire, disruptions or accidents at the company or the means of transport of Mattz B.V. or third parties, the imposition of levies or other government measures that entail a change in the actual circumstances, supply or execution of work, without the buyer being able to assert any right to compensation of whatever nature or by whatever name. In these or similar cases, Mattz B.V. is entitled, at its sole discretion, to cancel or suspend or amend the purchase contract or contract for the execution of work, respectively, until the extraordinary circumstances have ceased to exist.

Article 10 Co-operation.
Mattz B.V. only co-operate to industry-related companies in the retail trade. Mattz B.V. does not co-operate to retailers who only sell their products through a webshop or multimedia channel, unless it has given its express written permission. Delivery is understood to mean the handoff to the buyer. When it has been agreed where and when the delivery of goods or semi-finished products will take place, the buyer must ensure, under penalty of costs and damage:
a: That the place where the workpieces and/or materials must be stored, or where the deliveries must be made, is such that damage will not occur in any way;
b: That access to the site or any area where the delivery is to take place is unobstructed and that all cooperation is provided to enable a smooth delivery;
c: That if a lift or crane has to be used, the opportunity to do so is given. Any resulting damage is for the account of the buyer unless Mattz B.V. is determined to be at fault. If upon delivery, the entrance through which the goods must be brought turns out to be too small and there is no suitable lift available, a goods lift can be hired. The resulting costs will be charged to the buyer.
d: That the space in which work is to be carried out has electricity, light, heating, water and adequate ventilation. The work is deemed to be performed during normal working hours unless otherwise agreed.

Article 11 Warranty/returns
Mattz B.V. does not provide a warranty on sold items. Return requests will not be processed, except in the case of transport damage.

Article 12 Breach of contract and dissolution.
12.1 If the buyer breaches the contract in any way, it will be in default without any notice of default being required.
12.2 Tn the event of a breach of contract, Mattz B.V has the right to suspend its activities under the contract or to regard the contract as wholly or partially dissolved without judicial intervention, at its discretion, without prejudice to the provisions of the Dutch Civil Code.
12.3 Mattz B.V. also has the right stated in paragraph 2 of this article if the buyer is declared bankrupt or files for bankruptcy, applies for or obtains a moratorium on payments, if its real estate is seized, its company enters into liquidation or is taken over by third parties, or if the buyer intends to leave the Netherlands and reside elsewhere. In all these cases, any open invoices of the buyer will be immediately due and payable to Mattz B.V.

Article 13 Payment.
13.1 Payment is made based on prepayment or cash payment upon collection/delivery unless otherwise agreed in writing.
13.2 Mattz B.V. is entitled to charge the buyer a cumulative interest of 1.25% per month if the amount owed is not received by Mattz B.V. within the set period. Such interest is calculated from the date of the invoice.
13.3 In addition to the principal sum and interest, Mattz B.V. is also entitled to recover from the buyer all judicial and extra-judicial costs resulting from the non-payment, including the costs of an attorney, prosecutor, bailiff and collection agency.
13.4 All extra-judicial costs (including the fees incurred for drawing up and sending reminders, conducting settlement negotiations and other actions in preparation of possible legal proceedings) and legal expenses will be charged to the buyer. The extra-judicial collection costs are calculated according to the Voorwerk II report and are increased with €25 in registration fees.

Article 14 Disputes.
All of Mattz B.V.’s transactions are governed by Dutch law. Any disputes arising from the contracts concluded between the parties, including the collection of the amount owed, will be brought before the Civil Court of the city in which Mattz B.V. is registered.

Start typing and press Enter to search